Navigation

(If you would prefer to read this in English, click here )

Mae Cyngor Caerdydd am greu Caerdydd mwy ‘cerddediadwy’. Mae ThinkARK yn gweithio gyda’r Cyngor i geisio deall y problemau mae pobl yn wynebu wrth gerdded yn ei chymdogaeth. Er enghraifft, pa rwystrau maent yn wynebu neu pa fath o brofiadau ydyn nhw wedi cael.

O’r 7fed, 8fed, 9fed a’r 10fed o fis Awst byddwn yn ymgynghori gyda phobl yn nwyrain a gorllewin Caerdydd ynglŷn â’r pethau maent yn hoffi a ddim yn hoffi wrth gerdded yn ei gymdogaeth. Dyma’r prif leoliadau ac amserau’r ymgynghoriad, ond byddwn hefyd yn cerdded rhwng y lleoliadau er mwyn siarad gyda nifer ehangach o bobl.

7fed - Tu fas i Swyddfa’r Post Trelái ar ‘Grand Avenue’ 9yb hyd at 2yp
Tu fas i siopau ‘Countisbury Avenue’ 3yp hyd at 5:30yp

8fed - Tu fas i siopau ‘Countisbury Avenue’ 9yb hyd at 11:30yb
Tu fas i feddygfa Westway ar Heol Wilson 12:30yp hyd at 3yp
Tu fas i Swyddfa’r Post ar ‘Grand Avenue’ 3:15yp hyd at 5yp

9fed - Tu fas i siopau ‘Bishopston Rd’ 9yb hyd at 1yp
Tu fas i Lyfrgell Llaneirwg 2yp hyd at 5yp

10fed - Tu fas i siopau ‘Countisbury Avenue’ 9yb hyd at 2yp
Parc Trelái / Ffordd Colin 12:30yp hyd at 5yp

Mae’r mapiau yma yn dangos ardaloedd yr ymgynghoriad - cliciwch ar gyfer fersiynau mwy

Ely

llanrumney

Os ydych chi allan yn crwydro’ch milltir sgwâr, cadwch lygad mas ar gyfer ein baneri a dewch i ddweud helo.

Mae diddordeb gennym i glywed barn trigolion eraill Caerdydd. Medrwch rannu’ch barn trwy gwblhau’r arolwg isod. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Os na fedrwch weld yr arolwg isod, sgroliwch i lawr i’r adran sylwadau ar ddiwedd y dudalen lle gewch chi’r opsiwn i ymateb i’r ymgynghoriad yn uniongyrchol.

Simon O'Rafferty's picture

E-bostwch eich atebion i walking@thinkark.co.uk

Hoffwn glywed gennych am faterion sbesiffig yr ydych yn teimlo bod angen mynd i'r afael arno er mwyn gwella cerdded yng Nghaerdydd

*Hanfodol

Beth yw eich enw?

Beth yw eich côd-post? *

Ydy’ch cymdogaeth yn lle da i gerdded? *
- Ydi
- Nac ydi
- Ddim yn siŵr

Os ateboch chi ‘ydi’ neu ‘nac ydi’ i’r cwestiwn uchod, allech chi esbonio eich ymateb? *

Pa rai o’r opsiynau isod ydych chi yn ystyried yn bwysig i gymdogaeth ‘cerddediadwy’? *
- Arwyddion a chyfeiriadau gwell
- Llai o beryglon baglu (e.e. palmentydd peryglus)
- Lleihau traffig a chyflymder traffig
- Goleuadau gwell
- Diogelwch rhag troseddau
- Mynediad i bobl anabl
- Strydoedd glân a deniadol
- Mwy o lefydd i eistedd
- Arall:

Er mwyn gwella cerdded o fewn eich cymdogaeth, beth fyddai’r newid mwyaf pwysig y dymunwch weld?

- Disgrifiwch y broblem *
- Ble mae’r broblem? (Enw’r stryd) *
- Sut ydych yn meddwl gall y broblem cael ei ddatrys? *

A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y mater?

Wednesday Club

Why not come along to our meeting on Wednesday evenings and see how you can get involved! Click here to view our calendar.

Create Cardiff Quiz

Back in January 2011 thinkARK...

Copyright © ArkLAB, however some images, logos and products are trademarks of and/or copyrighted by their respective owners.
Designed and developed by Hoffi using Drupal