Navigation

(If you would prefer to read this in English, click here )

Mae Cyngor Caerdydd am greu Caerdydd mwy ‘cerddediadwy’. Mae ThinkARK yn gweithio gyda’r Cyngor i geisio deall y problemau mae pobl yn wynebu wrth gerdded yn ei chymdogaeth. Er enghraifft, pa rwystrau maent yn wynebu neu pa fath o brofiadau ydyn nhw wedi cael.

O’r 7fed, 8fed, 9fed a’r 10fed o fis Awst byddwn yn ymgynghori gyda phobl yn nwyrain a gorllewin Caerdydd ynglŷn â’r pethau maent yn hoffi a ddim yn hoffi wrth gerdded yn ei gymdogaeth. Dyma’r prif leoliadau ac amserau’r ymgynghoriad, ond byddwn hefyd yn cerdded rhwng y lleoliadau er mwyn siarad gyda nifer ehangach o bobl.

7fed - Tu fas i Swyddfa’r Post Trelái ar ‘Grand Avenue’ 9yb hyd at 2yp
Tu fas i siopau ‘Countisbury Avenue’ 3yp hyd at 5:30yp

8fed - Tu fas i siopau ‘Countisbury Avenue’ 9yb hyd at 11:30yb
Tu fas i feddygfa Westway ar Heol Wilson 12:30yp hyd at 3yp
Tu fas i Swyddfa’r Post ar ‘Grand Avenue’ 3:15yp hyd at 5yp

9fed - Tu fas i siopau ‘Bishopston Rd’ 9yb hyd at 1yp
Tu fas i Lyfrgell Llaneirwg 2yp hyd at 5yp

10fed - Tu fas i siopau ‘Countisbury Avenue’ 9yb hyd at 2yp
Parc Trelái / Ffordd Colin 12:30yp hyd at 5yp

Mae’r mapiau yma yn dangos ardaloedd yr ymgynghoriad - cliciwch ar gyfer fersiynau mwy

Ely

llanrumney

Os ydych chi allan yn crwydro’ch milltir sgwâr, cadwch lygad mas ar gyfer ein baneri a dewch i ddweud helo.

Mae diddordeb gennym i glywed barn trigolion eraill Caerdydd. Medrwch rannu’ch barn trwy gwblhau’r arolwg isod. Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Os na fedrwch weld yr arolwg isod, sgroliwch i lawr i’r adran sylwadau ar ddiwedd y dudalen lle gewch chi’r opsiwn i ymateb i’r ymgynghoriad yn uniongyrchol.

Simon O'Rafferty's picture

E-bostwch eich atebion i walking@thinkark.co.uk

Hoffwn glywed gennych am faterion sbesiffig yr ydych yn teimlo bod angen mynd i'r afael arno er mwyn gwella cerdded yng Nghaerdydd

*Hanfodol

Beth yw eich enw?

Beth yw eich côd-post? *

Ydy’ch cymdogaeth yn lle da i gerdded? *
- Ydi
- Nac ydi
- Ddim yn siŵr

Os ateboch chi ‘ydi’ neu ‘nac ydi’ i’r cwestiwn uchod, allech chi esbonio eich ymateb? *

Pa rai o’r opsiynau isod ydych chi yn ystyried yn bwysig i gymdogaeth ‘cerddediadwy’? *
- Arwyddion a chyfeiriadau gwell
- Llai o beryglon baglu (e.e. palmentydd peryglus)
- Lleihau traffig a chyflymder traffig
- Goleuadau gwell
- Diogelwch rhag troseddau
- Mynediad i bobl anabl
- Strydoedd glân a deniadol
- Mwy o lefydd i eistedd
- Arall:

Er mwyn gwella cerdded o fewn eich cymdogaeth, beth fyddai’r newid mwyaf pwysig y dymunwch weld?

- Disgrifiwch y broblem *
- Ble mae’r broblem? (Enw’r stryd) *
- Sut ydych yn meddwl gall y broblem cael ei ddatrys? *

A oes gennych unrhyw sylwadau eraill ar y mater?

Wednesday Club

Why not come along to our meeting on Wednesday evenings and see how you can get involved! Click here to view our calendar.

Trade School Cardiff #2

Back in May we launched the...

Copyright © ArkLAB, however some images, logos and products are trademarks of and/or copyrighted by their respective owners.
Designed and developed by Hoffi using Drupal